UTPA Logo
 
Cooperative Pharmacy Program
April 16, 2014

Cooperative Pharmacy Program Faculty

Dr. Lydia AguileraLydia Aguilera, B.S., PharmD   [ CV ]
Program Director and Clinical Assistant Professor
Phone: (956) 665-5221
aguileral@utpa.edu

Yasar TasnifYasar Tasnif, PharmD [ CV ]
Associate Professor
Phone: (956) 665-8737
tasnifyo@utpa.edu

                   Adrian Sandoval, PharmD
                   Clinical Assistant Professor
                   Phone: (956) 665-5231
                   sandovala1@utpa.edu

                  Daniela Bazan, PharmD   [ CV
                  Lecturer
                  Phone: (956) 665-5262
                  @utpa.edu

Cooperative Pharmacy Program Staff

Anna OlivarezAnna Olivarez
Administrative Assistant
Phone: (956) 665-5255
aolivarez6@utpa.edu

1201 W. University Drive Edinburg, TX 78539-2999
956/665-UTPA  1-866-441-UTPA
UTPA Bronc